Organization structure

 

SCHOOL OF PUBLIC AFFAIRS & LAW ADMINISTRATIVE OFFICE PHONE (JIULI CAMPUS)

Jiuli Campus 01202

Office of Associate Dean

LEI Bin, Associate Dean

028-87634268

Jiuli Campus 01203

Office of Associate Dean

LEI Xuchuan, Associate Dean

028-87603548

Jiuli Campus 01204

Office of Associate Dean

LI Huaqiang, Associate Dean

028-87634292

Jiuli Campus 01205

Office of Deputy Secretary of School CCP Committee

YU Xiaoying, Deputy Secretary of School CCP Committee

028-87603374

Jiuli Campus 01206

Student Support Office

SANG Chunxiao, Director

ZHANG Zhaoxing, Postgraduate Academic Clerk

GU Jie, Undergraduate Academic Clerk

028-87601551

028-87603474

028-87601551

Jiuli Campus 01207

General Affairs Office

WANG Chongjie, Director

DENG Gaie, Full-time Organizational Clerk

028-87600174

028-87600175

Jiuli Campus 01208

Office of Dean

WANG Yongjie, Dean

028-87603790

Jiuli Campus 01209

Office of Secretary of School CCP Committee

GAO Fan, Secretary of School CCP Committee

028-87600170

Jiuli Campus 01210

Office of Assistant Deans

Office of Overseas Dean

KANG Li, Assistant Dean

PENG Chuanyu, Assistant Dean

028-87603342

028-87634357

028-87603330

Jiuli Campus 01213

MPA Education Center

CHEN Dongyu, Academic Management Clerk

CHEN Xingyu, Student Management Clerk

ZHANG Shuangqiu, Admission and Regular Management Clerk

028-87601790

028-87601952

028-87600173

Jiuli Campus 01214

Training Department

DENG Hua

CHEN Yi

028-87601871

028-87601549

Jiuli Campus 01215

Student Work Group

Postgraduate Counsellor

028-87601847

028-87602474

Jiuli Campus 01218

Student Work Group

WEI Yuanting, Undergraduate Counsellor

ZHAO Yanhui, Deputy Secretary of School CCYL Committee

028-87601925

028-87634363

SCHOOL OF PUBLIC AFFAIRS & LAW ADMINISTRATIVE OFFICE PHONE (XIPU CAMPUS)

Xipu Campus 2401

Meeting roomXipu Campus 2403 Left

Student Work Group

XUE Jing, Deputy Head

028-66367183

028-66363897

PAN Yusen, Undergraduate Counsellor

028-66367435

028-66363896


GU Jie, Undergraduate Academic Clerk

028-66369967

028-66366811

028-66367487

Xipu Campus 2403 Right

Academic discussion roomXipu Campus 2405

Faculty workroomXipu Campus 5403

Moot Court Laboratory

ZHANG Rongrong

028-66368812

Xipu Campus 5402A

Criminal Investigation Laboratory

SHEN Rong

028-66367841